Kohl-Brokkoli [Brassica oleracea convar. botrytis var. italica]

Kohl-Brokkoli - Allgemeines

Brassica oleracea var. italica. Kreuzblütengewächse.Brokkoli, Brassica oleracea convar. botrytis var. italicaBrokkoli, Brassica oleracea convar. botrytis var. italica
Bild von: Botanikus-CD

 

 

Weiter: Kohl-Brokkoli - Anbau